130 ngày sinh Bác
90
90
“NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM 2020”
90
90
130 ngày sinh Bác
90
90
Diễn đàn “NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM 2020”

Trong khuôn khổ thực hiện Dự án khoa học công nghệ trọng điểm cấp Viện Hàn lâm KHCNVN, ngày 02/07/2020, Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao Công nghệ phối hợp với Viện Hải Dương Học đã tổ chức hội thảo với chủ đề “NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM 2020”