<?php=$row['title']?> , <?php=$tde?>

Tên Đề tài 

 Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý tài chính của Trung tâm Đào tạo, Tư vấn và Chuyển giao công nghệ

Chủ nhiệm Đề tài 

 CN. Nguyễn Mạnh Hùng 

Mục tiêu của Đề tài 

 -  Nâng cao hiệu quả quản lý tài chính của Trung tâm ngày càng tốt hơn, phù hợp hơn với tiến trình đổi mới của đất nước trong điều kiện hội nhập kinh tế thế giới và khu vực.

Nội dung Nghiên cứu

 -  Nghiên cứu về việc quản lý tài chính đối với đơn vị sự nghiệp có thu.

 -  Nghiên cứu về thực trạng quản lý tài chính tại Trung tâm Đào tạo, Tư vấn và Chuyển giao công nghệ  

 -  Trình bày một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý tài chính 

Thời gian thực hiện

 Từ tháng  05/2012 đến tháng 12/2012

Kinh phí 

  25.000.000 đ

Sản phẩm 

  Báo cáo tổng kết đề tài.