<?php=$row['title']?> , <?php=$tde?>

Tên Đề tài 

 Xây dựng quy trình triển khai nghiệp vụ đo lường theo chuẩn ISO 17025 : 2005

Chủ nhiệm Đề tài 

 CN. Nguyễn Thanh Tâm

Mục tiêu của Đề tài 

 -  Mục đích giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của Phòng Phát triển công nghệ và Dịch vụ đo lường.

 -  Giám sát  hiệu quả hoạt động của Phòng hoàn thành mục tiêu, gắn trách nhiệm của từng cán bộ, nhân viên trong phòng,  đồng thời góp phần hoàn thiện cơ chế, tổ chức và hoạt động của Trung tâm.

Nội dung Nghiên cứu

 -  Xây dựng đề cương chung và bảo vệ thuyết minh đề tài

 -  Nghiên cứu, thu thập tài liệu liên quan đến đề tài

 -  Khảo sát tình hình hoạt động của Phòng, đưa ra các kiến nghị và đề xuất

 -  Hội thảo

 -  Viết Báo cáo tổng hợp

Thời gian thực hiện

 Từ tháng  05/2013 đến tháng 12/2013

Kinh phí 

  30.000.000 đ

Sản phẩm 

 - Xây dựng Quy định tạm thời về nhiệm vụ và công tác chuyên môn của phòng của Phòng Phát triển công nghệ và Dịch vụ đo lường