<?php=$row['title']?> , <?php=$tde?>

Tên Đề tài 

 Xây dựng quy trình vận hành thiết bị ICP - MS và ứng dụng thử nghiệm phân tích kim loại nặng trong một số mẫu tôm

Chủ nhiệm Đề tài 

 CN. Phạm Thị Trà

Mục tiêu của Đề tài 

  -  Xây dựng quy trình phân tích các kim loại As, Pb, Cd, Hg bằng thiết  bị ICP-MS trong một số hải sản cá, tôm. Thẩm định phương pháp được xây dựng.

  -   Phân tích một số loại thực phẩm hải sản cá, tôm trên thị trường.

Nội dung Nghiên cứu

 -  Nghiên cứu tổng quan, thu thập và khảo sát thông tin về lĩnh vực của đề tài

 -  Xây dựng phương pháp phân tích

 -  Nghiên cứu thử nghiệm phương pháp đã xây dựng

Thời gian thực hiện

 Từ tháng  05/2015 đến tháng 12/2015

Kinh phí 

  20.000.000 đ

Sản phẩm 

 - Xây dựng quy trình phân tích một số kim loại nặng trong thực phẩm chế biến sử dụng thiết bị phân tích ICP/MS

 - Báo cáo tổng kết đề tài