<?php=$row['title']?> , <?php=$tde?>

 Tên Đề tài 

Xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn khoa học Trung tâm Đào tạo, Tư vấn và Chuyển giao công nghệ

Chủ nhiệm Đề tài 

 CN. Nguyễn Thị Thanh Tâm

Mục tiêu của Đề tài 

 - Đề tài này quy định quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn khoa học Trung tâm Đào tạo, Tư vấn và Chuyển giao công nghệ gồm:  chức năng, nhiệm vụ, chế độ làm việc của Hội đồng tư vấn khoa học và quy trình xét chọn, tuyển chọn, thẩm định, nghiệm thu đề tài, dự án KH-CN.

Nội dung Nghiên cứu 

 -  Xây dựng đề cương chung và bảo vệ thuyết minh đề tài

 -  Nghiên cứu, thu thập tài liệu liên quan đến Đề tài

 -  Khảo sát tình hình hoạt động của Hội đồng tư vấn khoa học, đưa ra các đề xuất.

 - Hội thảo

 - Viết báo cáo tổng kết

Thời gian thực hiện

 Từ 06/2014 đến tháng 12/2014

Kinh phí 

 25.000.000 đ

Sản phẩm 

 Quy chế  về tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn khoa học Trung tâm Đào tạo, Tư vấn và Chuyển giao công nghệ