<?php=$row['title']?> , <?php=$tde?>

 Tên Đề tài 

Xây dựng bản tin ứng dụng công nghệ

Chủ nhiệm Đề tài 

 CN. Hà Thị Thu Hằng

Mục tiêu của Đề tài 

 - Xây dựng bản tin ứng dụng công nghệ nhằm tập hợp và phổ biến thông tin của các công nghệ khoa học các ngành các cấp đã được nghiên cứu và phát triển đến những cơ sở khoa học của các bộ và ban ngành.

Nội dung Nghiên cứu 

 -  Thu thập thông tin về các công nghệ

 -  Biên tập nội dung

 -  Thiết kế bản tin

 -  Nghiên cứu các cách phát hành bản tin : bản trực tuyến (trên web), bản cứng (nếu có)

 -  Xuất bản lên trang web của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và trang web của Trung tâm Đào tạo, Tư vấn và Chuyển giao Công nghệ

 -  Gửi đến các đối tượng là các sở ban ngành liên quan đến Khoa học công nghệ (sở KHCN, sở công thương, sở Tài nguyên môi trường, sở Nông nghiệp, các trung tâm khuyến nông, doanh nghiệp liên quan….) trong cả nước

Thời gian thực hiện

 Từ 06/2014 đến tháng 12/2014

Kinh phí 

 10.000.000 đ

Sản phẩm 

  - Xây dựng được Bản tin ứng dụng công nghệ dạng trực tuyến