Hỗ trợ khoa học về quản lý ô nhiễm khu vực Hà Nội

Hỗ trợ khoa học về quản lý ô nhiễm khu vực Hà Nội , Trung tâm đào tạo, tư vấn và chuyển giao công nghệ
Tên Đề tài 

Hỗ trợ khoa học về quản lý ô nhiễm khu vực Hà Nội

Chủ nhiệm Đề tài  PGS.TS. Nguyễn Quang Trung 
Mục tiêu của Đề tài 

  -  Thúc đẩy hợp tác nghiên cứu giữa Áo và Việt Nam, cụ thể là qua mối liên kết giữa VAST và IIASA.

  -  Sử dụng mô hình GAINS để xây dựng hệ thống dữ liệu dự báo xu hướng thay đổi của sự ô nhiễm không khí tại Việt Nam

  -  Từ dự báo trên, cung cấp cho các nhà hoạch định chính sách địa phương khả năng xây dựng các kế hoạch quản lý hiệu quả về chi phí cho khu vực Hà Nội mở rộng và các vùng lân cận. Về lâu dài, dự án sẽ là nền tảng khoa học để phát triển các chính sách về quản lí chất lượng không khí tại Việt Nam.

Nội dung Nghiên cứu 

  -  Phát triển các bản kiểm kê khí thải trong khu vực, mô tả các biện pháp giảm thiểu (các phạm vi/ hệ thống đo lường sự giảm thiểu) và chi phí cho chúng.

  -  Dự tính các hoạt động tương lai nhắm vào việc xác nhận giá trị và phát triển những viễn cảnh gần như chắc chắn trên con đường phát triển của Việt Nam. Gói việc này bao gồm những dự báo tính toán về dân số, các giả định kinh tế vĩ mô và sau cùng, dự tính về năng lượng, sản phẩm công nghiệp, và ngành nông nghiệp.

  -  Dự án này tập trung vào các tác động của ô nhiễm không khí tới sức khỏe và để có sự phân tích phù hợp, công việc sẽ được chia theo hai nhiệm vụ trong đó,  việc mô hình hóa sự tập trung hạt và phân tích tác động sức khoẻ sẽ được thực hiện.

 -  Cung cấp dữ liệu liên quan từ phiên bản GAINS khu vực hoặc toàn cầu, xử lý thông tin nhận được từ các chuyên gia Việt Nam. 

 -  Phát triển phần mềm

 -  Xây dựng năng lực và đào tạo

Thời gian thực hiện  Từ tháng 6 năm 2017 đến tháng 6 năm 2019
Kinh phí 

 4.000.000.000 đồng (Bốn tỷ đồng)

Sản phẩm 

  - Công bố quốc tế

  - Tài liệu giới thiệu và hướng dẫn sử dụng mô hình GAINS-Việt Nam

  - Đào tạo ngắn hạn tại Áo

  - Đào tạo ngắn hạn tại Việt Nam