<?php=$row['title']?> , <?php=$tde?>
Tên Đề tài: Nghiên cứu, chế tạo hệ thống chuẩn phục vụ kiểm định/ hiệu chuẩn thiết bị đo bụi trong môi trường không khí
Chủ nhiệm Đề tài: TS. Dương Thành Nam
Mục tiêu của Đề tài:
- Tổng quan được phương pháp, công nghệ chế tạo hệ thống chuẩn phục vụ kiểm định/ hiệu chuẩn thiết bị đo bụi (PM2.5 hoặc PM10) trong môi trường không khí xung quanh; 
- Tích hợp giải pháp thiết kế và chế tạo hệ thống chuẩn phục vụ kiểm định/ hiệu chuẩn thiết bị đo bụi (PM2.5 hoặc PM10) trong môi trường không khí xung quanh.
Nội dung Nghiên cứu:
- Nghiên cứu tổng quan về thiết kế, chế tạo hệ thống chuẩn phục vụ kiểm định/ hiệu chuẩn thiết bị đo bụi trong môi trường không khí;
- Nghiên cứu, chế tạo và tích hợp các thiết bị chế tạo và thiết bị mua chuẩn;
- Đánh giá các chỉ tiêu (yếu tố ảnh hưởng, độ đồng đều của bụi);
- Nghiên cứu xây dựng quy trình kiểm định/ hiệu chuẩn thiết bị đo bụi trong môi trường không khí xung quanh;
- Thực nghiệm đánh giá đặc tính kỹ thuật của hệ thống chuẩn thiết bị đo bụi và xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp
Thời gian thực hiện: 24 tháng (Từ tháng 01/2021 đến tháng 12/2022)
Sản phẩm:
- Hệ thống chuẩn hàm lượng bụi
- Bản vẽ thiết kế hệ thống chuẩn bụi
- Phần mềm xử lý, tính toán và lưu trữ
- Dự thảo “Phương tiện đo hàm lượng bụi trong môi trường không khí xung quanh – Quy trình kiểm định”
- Dự thảo “Phương tiện đo hàm lượng bụi trong môi trường không khí xung quanh – Quy trình hiệu chuẩn”
- Hồ sơ phê duyệt phương pháp đối với thực hiện hiệu chuẩn thiết bị đo bụi (PM2.5 hoặc PM10)
- Số lượng bài báo trên tạp chí khoa học chuyên ngành: 02 bài báo
- Đào tạo thạc sỹ: 01 thạc sỹ
- Sản phẩm dự kiến đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp: Chấp nhận đơn Đăng ký kiểu dáng công nghiệp “Hệ thống chuẩn hàm lượng bụi”.