Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 (điều chỉnh đợt 1 tháng 8/2020)

Công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao Công nghệ, đăng tải theo Quyết định số 134/QĐ-NCCG ngày 22/09/2020.

Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 (điều chỉnh đợt 1 tháng 8/2020) , Trung tâm đào tạo, tư vấn và chuyển giao công nghệ

Công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao Công nghệ, đăng tải theo Quyết định số 134/QĐ-NCCG ngày 22/09/2020.

 

Chi tiết Quyết định 134/QĐ-NCCG ngày 22/09/2020: Xem tại đây