Quyết định Công khai dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 của Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao Công nghệ

Quyết định Công khai dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 của Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao Công nghệ , Trung tâm đào tạo, tư vấn và chuyển giao công nghệ

Căn cứ Quyết định số 1266/QĐ-VHL ngày 14 tháng 7 năm 2017 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về việc Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Quyết định số 2595/QĐ-VHL ngày 31/12/2019 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2020;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý tổng hợp,

 

Chi tiết Quyết định 29/QĐ-NCCG ngày 17/02/2020: xem tại đây