<?php=$row['title']?> , <?php=$tde?>

        Thực hiện Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét chức danh nghề nghiệp viên chức; nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

         Căn cứ Quyết định số 179/QĐ-NCCG ngày 16/8/2022 của Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2022,

          Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao Công nghệ thông báo kết quả kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022 của trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ chi tiết tại đây