Bổ sung thành viên của Hội đồng tư vấn Khoa học

Ngày 4/10/2019 Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ đã ký quyết định số 131/QĐ-NCCG về việc bổ sung thành viên của Hội đồng tư vấn Khoa học của Trung tâm. Tổng số thành viên của Hội đồng đến thời điểm hiện tại là 15 người, trong đó hầu hết là các cán bộ chủ chốt và các nhà khoa học có trình độ cao ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Đây là một quyết định đúng đắn phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ và chiến lược phát triển của Trung tâm trong thời gian tới.

Bổ sung thành viên của Hội đồng tư vấn Khoa học , Trung tâm đào tạo, tư vấn và chuyển giao công nghệ

 

Lý lịch khoa học của các thành viên Hội đồng:

1, PGS.TS. Nguyễn Tiến Đạt

2, TS. Vũ Đức Nam

3, PGS.TS. Nguyễn Quang Trung

4, PGS.TS. Bùi Đình Trí: 

5,TS. Nguyễn Ngọc Tùng 

6, TS. Lê Ngọc Hùng

7, TS. Trần Quang Thuận

8, TS. Phùng Văn Trung

9, TS. Dương Thành Nam 

10, TS. Đặng Viết Hậu

11, TS. Trương Ngọc Minh 

12, ThS. Lê Văn Nhân

13, ThS. Nguyễn Xuân Hưng

14, ThS. Nguyễn Thị Hương Ly

15, ThS. Hoàng Minh Tạo