Thông báo về việc thay đổi Logo

Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ trân trọng thông báo kể từ ngày 19/10/2017, Trung tâm sẽ chính thức sử dụng mẫu logo mới thay cho logo hiện hữu cụ thể như sau.

Thông báo về việc thay đổi Logo , Trung tâm đào tạo, tư vấn và chuyển giao công nghệ

Mẫu logo cũ:

 

Mẫu logo mới: 

 

Logo mới sẽ có hiệu lực pháp lý với tất cả các hợp đồng, chứng từ thực hiện trước đây. Các chức năng nhiệm vụ và những thông tin liên quan khác của Trung tâm  không thay đổi.

Trân trọng thông báo.