THÔNG BÁO KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 2019

Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ thông báo kết quả tuyển dụng viên chức năm 2019

THÔNG BÁO KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 2019 , Trung tâm đào tạo, tư vấn và chuyển giao công nghệ

Căn cứ Thông báo số 198/TB-NCCG ngày 16/8/2019, Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển gia công nghệ thông báo kết quả tuyển dụng viên chức năm 2019