Thông báo tổ chức "Hội thảo Pháp - Việt lần thứ 3" về Xúc tác, Hóa học và Hóa học xanh

Thông báo tổ chức "Hội thảo Pháp - Việt lần thứ 3" về Xúc tác, Hóa học và Hóa học xanh

Thông báo tổ chức "Hội thảo Pháp - Việt lần thứ 3" về Xúc tác, Hóa học và Hóa học xanh , Trung tâm đào tạo, tư vấn và chuyển giao công nghệ

 

 

Thời gian tổ chức: từ 21/10/2019 đến 25/10/2019.

Dự kiến khung thời gian

Hạn nộp Tóm tắt báo cáo:                                                       Ngày 25 tháng 7 năm 2019 

Thông báo chấp nhận Tóm tắt báo cáo:                                 Ngày 30 tháng 8 năm 2019 

Hạn nộp Báo cáo toàn văn:                                                     Ngày 15 tháng 9 năm 2019 

Hạn đăng ký Hội thảo:                                                            Ngày 15 tháng 10 năm 2019

Nội dung chi tiết về Hội thảo "3rd FVSCPG 2019" xin mời xem trong tài liệu đính kèm (tiếng Việt): tải xuống

Detailed content on the Symposium "3rd FVSCPG 2019" please look at the attached document (in English) : tải xuống

Danh sách khách mời (List of intended speakers): tải xuống

Thư mời (Invitation Letter): tải xuống