<?php=$row['title']?> , <?php=$tde?>

 

I. Giới thiệu chung về Phòng

Lãnh đạo phòng

1. Th.s Vũ Đức Anh – Trưởng phòng

Điện thoại cơ quan: 024 37568422.  Di động: 0982 959 669

Email: anhvuduc76@gmail.com

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Khu Ươm tạo công nghệ, số 18 Hoàng Quốc Việt

2. Th.S Nguyễn Thanh Tâm – Phó trưởng phòng

Điện thoại cơ quan: 024 37568422.  Di động: 0983 262 789

Email: thanhtamvast@gmail.com

3. CN. Nguyễn Mạnh Hùng -  Kế toán trưởng, Phó trưởng phòng

Điện thoại cơ quan: 024 37568422.  Di động: 0966320888

Email: hungnmvast@gmail.com

II. Chức năng, nhiệm vụ:

1/ Chức năng:

Giúp Giám đốc quản lý mọi hoạt động của Trung tâm, bao gồm công tác kế hoạch, tổ chức, cán bộ, đào tạo, hợp tác quốc tế, tài chính, kế toán, hành chính, quản trị và các hoạt động khác.

2/ Nhiệm vụ:

- Quản lý tài chính, tài sản, thiết bị và cơ sở vật chất của Tung tâm.

- Quản lý cán bộ, lao động và tiền lương, tổ chức và hành chính.

- Quản lý hoạt động khoa học, kinh phí, hợp tác quốc tế và đào tạo cán bộ.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Trung tâm giao.

III. Danh sách cán bộ trong phòng 

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Email

Di động

1

Vũ Đức Anh

Trưởng phòng

anhvuduc76@gmail.com

0982 959 669

2

Nguyễn Thanh Tâm

Phó Trưởng phòng

thanhtamvast@gmail.com

0983 262 789

3

Nguyễn Mạnh Hùng

Kế toán trưởng

hungnmvast@gmail.com

0966320888

4

Lê Thị Kim Nhung

Văn thư – Thủ quỹ

nhungle.vast@gmail.com

01693980212

5

Lê Thế Vịnh

Chuyên viên

thevinh3839@gmail.com

0984127188

6

Lê Thanh Huệ

Chuyên viên

huelethanh2801@gmail.com

0983262009

7

Trần Thị Hường

Chuyên viên

tranhuong0494@gmail.com

0394407215

8

Nguyễn Hà My

Kế toán

 

 

9

Nguyễn Thị Hà Phương

Kế toán

nguyenhaphuong510@gmail.com

0983781421

10

Phạm Văn Súy

Lái xe

 

0947497887