Phòng Thí nghiệm trọng điểm nghiên cứu Dioxins

Tên đơn vị phòng: Phòng Thí nghiệm trọng điểm nghiên cứu về Dioxin - Địa chỉ: Số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Phòng Thí nghiệm trọng điểm nghiên cứu Dioxins , Trung tâm đào tạo, tư vấn và chuyển giao công nghệ

I, Ban lãnh đạo

TS Vũ Đức Nam – Phó trưởng phòng

Điện thoại cơ quan:  -  Di động: 0989.185.446

Email: vuducnam@gmail.com

Địa chỉ 1: Nhà A1, Số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

Địa chỉ 2: Khu công nghệ cao Hòa Lạc.

II, Chức năng, nhiệm vụ của phòng:

Chức năng:

  • Là phòng thí nghiệm trọng điểm nghiên cứu về dioxin và các hợp chất hữu cơ khó phân hủy của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
  • Thực hiện chức năng quan trắc, phân tích dịch vụ, đánh giá mức độ ô nhiễm và tác hại của Dioxin, các chất hữu cơ khó phân hủy và các chất độc khác trong môi trường.

Nhiệm vụ:

  • Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ phân tích hiện đại phục vụ nghiên cứu khắc phục tồn lưu dioxin và POPs trong môi trường, thực phẩm và sinh hóa
  • Tư vấn, phát triển hoạt động phân tích dịch vụ các chất dioxin và độc chất theo nhu cầu của xã hội
  • Đề xuất, chủ trì và tham gia thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ các cấp theo chức năng và nhiệm vụ của Trung tâm
  • Hợp tác quốc tế về khoa học công nghệ, dịch vụ phân tích, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ mới
  • Quản lý về tổ chức bộ máy, quản lý phân công nhân sự theo quy định của Trung tâm
  • Quản lý tài sản, trang thiết bị, vật tư theo quy định của Trung tâm.

Định hướng phát triển của Phòng

  • Xây dựng một phòng thí nghiệm trọng điểm về nghiên cứu về dioxin và các chất hữu cơ khó phân hủy và các chất độc khác
  • Thực hiện đào tạo, tư vấn, chuyển giao công nghệ, cung cấp các dịch vụ quan trắc và phân tích môi trường về dioxin

 

III. Danh sách cán bộ trong phòng 

 
TT Họ và tên Chức vụ Email Di động
1 Vũ Đức Nam Phó trưởng phòng vuducnam@gmail.com 0989185446
2 Nguyễn Văn Thường Nghiên cứu viên thuongnv1410@gmail.com 0987623268
3 Nguyễn Xuân Hưng Nghiên cứu viên xuanhung450809@yahoo.com 0972029850
4 Nguyễn Thị Xuyên Nghiên cứu viên nguyenthixuyenk57a@gmail.com 0966831794
5 Lê Minh Thùy Nghiên cứu viên minhthuytml@gmail.com 0962792831
6 Nguyễn Thị Thu Ngọc Nghiên cứu viên ngocnguyen240794@gmail.com 0936628218
7 Nguyễn Đức Cường Nghiên cứu viên nguyenduccuong195@gmail.com 0984232098
8 Đặng Thị Liễu Nghiên cứu viên danglieu.k57s@gmail.com 0347508639
9 Đỗ Thị Thu Hương Nghiên cứu viên dohuong1112@gmail.com 0983019437
10 Lâm Gia Vũ Nghiên cứu viên lamgiavu1212@gmail.com 0363829340
11 Doãn Thị Vân Anh Nghiên cứu viên doanvananh.vp@gmail.com 0393786989