Phòng Thí nghiệm trọng điểm nghiên cứu Dioxins

Tên đơn vị phòng: Phòng Thí nghiệm trọng điểm nghiên cứu về Dioxin - Địa chỉ: Khu nhà ươm tạo công nghệ, Số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Phòng Thí nghiệm trọng điểm nghiên cứu Dioxins , Trung tâm đào tạo, tư vấn và chuyển giao công nghệ

Chức năng

  • Là phòng thí nghiệm trọng điểm nghiên cứu về dioxin và các hợp chất hữu cơ khó phân hủy của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
  • Thực hiện chức năng quan trắc, phân tích dịch vụ, đánh giá mức độ ô nhiễm và tác hại của Dioxin, các chất hữu cơ khó phân hủy và các chất độc khác trong môi trường.

Nhiệm vụ:

  • Tham gia xây dựng các dự án, đề tài nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực phân tích, đánh giá ô nhiễm Dioxin và các chất hữu cơ khó phân hủy POPs.
  • Thực hiện đào tạo, tư vấn, chuyển giao công nghệ, cung cấp các dịch vụ quan trắc và phân tích môi trường.
  • Tham gia xây dựng cơ chế, chính sách, văn bản, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch trong lĩnh vực phân tích đánh giá Dioxin, các hợp chất hữu cơ khó phân hủy và các độc chất khác.
  • Tham gia xây dựng, hướng dẫn kỹ thuật, hướng dẫn đảm bảo chất lượng và kiểm soát chất lượng trong quá trình phân tích Dioxin và độc chất.

Định hướng phát triển của Phòng

  • Xây dựng một phòng thí nghiệm trọng điểm về nghiên cứu về dioxin và các chất hữu cơ khó phân hủy và các chất độc khác
  • Thực hiện đào tạo, tư vấn, chuyển giao công nghệ, cung cấp các dịch vụ quan trắc và phân tích môi trường