Phòng Nghiên cứu và Ứng dụng hoá sinh

Tên đơn vị: Phòng Nghiên cứu và Ứng dụng hoá sinh - Địa chỉ: Khu nhà ươm tạo công nghệ, Số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Phòng Nghiên cứu và Ứng dụng hoá sinh , Trung tâm đào tạo, tư vấn và chuyển giao công nghệ

I. Chức năng, nhiệm vụ của phòng

Chức năng: nghiên cứu, phát triển các sản phẩm hoá sinh; đào tạo, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực liên quan

Nhiệm vụ:

-   Nghiên cứu phát hiện các nguồn nguyên liệu thiên nhiên có khả năng ứng dụng trong lĩnh vực y dược, thực phẩm, mỹ phẩm và nông nghiệp.

-   Nghiên cứu và hoàn thiện công nghệ phát triển các sản phẩm hoá sinh.

-   Hợp tác triển khai, đào tạo, chuyển giao công nghệ sản phẩm hoá sinh.

    -    Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực hoá sinh.

II. Cơ cấu tổ chức

Phòng Nghiên cứu và ứng dụng hoá sinh có 03 cán bộ gồm 01 Trưởng phòng và 02 nghiên cứu viên.

STT

Họ và tên

Trình độ chuyên môn

Chức vụ

1

Nguyễn Tiến Đạt

PGS.TS., NCVC

Trưởng phòng

2

Nguyễn Thị Luyến

CN, NCV

Cán bộ NC

3

Nguyễn Quang Dương

CN, NCV

Cán bộ NC