<?php=$row['title']?> , <?php=$tde?>

 

Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao Công nghệ có chức năng, nhiệm vụ như sau:

Chức năng:

              Trung tâm có chức năng tìm kiếm, tiếp nhận, nghiên cứu phát triển công nghệ mới, tư vấn và chuyển giao công nghệ.

Nhiệm vụ:

           1. Nghiên cứu, chế tạo, sản xuất thử nghiệm thiết bị dây chuyền ưong các lĩnh vực: Nông nghiệp, thực phàm, hóa dược, mỷ phẩm, môi trường, đo lường, năng lượng, vật liệu, chuyển đổi số.

           2. Tư vần (lập; đánh giá; thẩm định; giám sát) các dự án, công trình khoa học công nghệ, môi trường; phát triển thị trường chuyển giao công nghệ, công bố vả quáng bá công nghệ.

          3. Phát triển dịch vụ khoa học công nghệ bao £ồm: Phân tích thực phẩm, hóa dược phâm, quan tràc phân tích môi trường, tư van dịch vụ môi trường, phát triển dịch vụ đo lường. Tổ chức tập huấn, đào tạo ngăn hạn trong lĩnh vục khoa học công nghệ và môi trường.

          4. Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong vả ngoài nước thực hiện nhiệm vụ cúa Trung tâm.

          5.Quản lý về tổ chức, bộ máy; quản lý và sử dụng công chức, viên chức, người lao động của đơn vị theo quy định của Nhà nước và Viện Hàn lâm;

          6. Quản lý về tài chính, tài sản của đơn vị theo quy định của Nhà nước và Viện Hàn lâm;

         7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Viện Hàn lâm giao.