<?php=$row['title']?> , <?php=$tde?>

Căn cứ Công văn số 1323/VHL-TCCB ngày 28/6/2022 của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022. Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao Công nghệ tiến hành tổ chức việc tuyển dụng viên chức năm 2022.

 

Nội dung chi tiết của thông báo xin tải tại đây.

 

Thời hạn nhận hồ sơ thi tuyển: Từ ngày 07/7/2022 đến ngày 08/8/2022