<?php=$row['title']?> , <?php=$tde?>

 

 

Xử lý tin: Hải Trần