Hội thảo Nghiên cứu Khoa học và Chuyển giao Công nghệ trong thời kỳ Cách mạng Công nghiệp 4.0

Hội thảo Nghiên cứu Khoa học và Chuyển giao Công nghệ trong thời kỳ Cách mạng Công nghiệp 4.0 , Trung tâm đào tạo, tư vấn và chuyển giao công nghệ

Đăng ký tham dự Hội thảo tại: https://forms.gle/s3bhPoVWR992AxEc8