HỘI THẢO KHOA HỌC: Ô NHIỄM RÁC THẢI NHỰA: GIẢI PHÁP QUẢN LÝ VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Đăng ký tham dự hội thảo

HỘI THẢO KHOA HỌC: Ô NHIỄM RÁC THẢI NHỰA: GIẢI PHÁP QUẢN LÝ VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC , Trung tâm đào tạo, tư vấn và chuyển giao công nghệ

Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao Công nghệ tổ chức hội thảo:

Ô NHIỄM RÁC THẢI NHỰA:

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 

Đăng ký tham dự hội thảo tại đây