Nghiệm thu Đề tài “Nghiên cứu xây dựng quy trình phân tích một số chất nguy hại trong rượu Việt Nam”

Ngày 02/08/2017, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp Viện đánh giá nghiệm thu Đề tài “Nghiên cứu xây dựng quy trình phân tích một số chất nguy hại trong rượu Việt Nam”. Mã số: VAST.CTG.05/15-16.

Nghiệm thu Đề tài “Nghiên cứu xây dựng quy trình phân tích một số chất nguy hại trong rượu Việt Nam” , Trung tâm đào tạo, tư vấn và chuyển giao công nghệ

Đề tài do Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ chủ trì thực hiện, chủ nhiệm đề tài là ThS. Hoàng Minh Tạo. Sau gần 2 năm thực hiện (10/2015 – 05/2017), đề tài đã hoàn thành các nội dung theo mục tiêu, cụ thể là:

-  Xây dựng quy trình phân tích định lượng các chất nguy hại trong rượu nhằm nâng cao năng lực phân tích của phòng thí nghiệm trọng điểm về an toàn thực phẩm.

-  Thử nghiệm phân tích các chất nguy hại trong một số loại rượu thu thập được nhằm đánh giá khả năng ứng dụng của quy trình phân tích đã xây dựng và đánh giá sự có mặt của chất nguy hại trong rượu.

Hình ảnh nhóm nghiên cứu thực hiện các phân tích về rượu trong phòng thí nghiệm

Một số kết quả tiêu biểu của Đề tài, cụ thể:

1. Đã xây dựng được 04 quy trình phân tích định lượng các chất nguy hại trong rượu gồm quy trình phân tích nhóm ancol, aldehyde, OCP và nhóm kim loại nặng với độ lặp lại tốt, giới hạn phát hiện và định lượng thấp, quy trình phân tích đơn giản.

2. Đã thử nghiệm phân tích các chất nguy hại trong một số loại rượu thu thập được và cho kết quả tương đương với kết quả các mẫu rượu đã thử nghiệm liên phòng.

3. Có 01 bài báo đăng trên tạp chí Hóa, Lý và Sinh học; 01 bài báo cáo tại Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm sử dụng máy khối phổ ICP-MS của hãng Agilent; 02 bài báo đăng trên Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế: “Phương pháp phân tích và nhận dạng chất độc trong thực phẩm”.

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu của đề tài, nhóm nghiên cứu đề tài nhận thấy cần tiếp tục nghiên cứu về nguồn gốc và cơ chế phát sinh các chất nguy hại trong rượu cũng như các phương pháp loại bỏ chúng nhằm đưa ra các kiến nghị phù hợp với mục tiêu đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng.

Tin và bài: Phương Liên – Minh Tạo