, ,Trung tâm đào tạo, tư vấn và chuyển giao công nghệ , trang