Dịch vụ phân tích các thông số kỹ thuật về vật liệu sử dụng trong phòng cháy và chữa cháy
(03/09/2020 )
Thiết bị phân tích nhiệt lượng kế hình nón, Thiết bị phân tích tính chất nhiệt TGA kết hợp DSC,…. Các thiết bị đều đáp ứng các yêu cầu đặt ra trong nội dung các tiêu chuẩn phân tích hiện hành trên thế giới như JIS K6269, JIS K7201, JIS L1091, ASTM D2863-19, ISO 4589-2:2017, UL-94, ASTM D635,...
Xác định nồng độ ion Cl- theo phương pháp bạc - Phương pháp Mohr Xác định nồng độ ion Cl- theo phương pháp bạc - Phương pháp Mohr
(09/03/2020 )
Phương pháp kalipemanganat Phương pháp kalipemanganat
(09/03/2020 )
Xác định hàm lượng axit axetylsalixylic trong aspirin bằng phương pháp chuẩn độ axit bazơ Xác định hàm lượng axit axetylsalixylic trong aspirin bằng phương pháp chuẩn độ axit bazơ
(09/03/2020 )
Xác định Cl- bằng phương pháp Fajans Xác định Cl- bằng phương pháp Fajans
(09/03/2020 )

, ,Trung tâm đào tạo, tư vấn và chuyển giao công nghệ , trang