Phương pháp xác định kim loại trong đất, bùn, trầm tích. Phương pháp xác định kim loại trong đất, bùn, trầm tích.
(30/10/2017 )
Phương pháp sử dụng hệ thống khối phổ nguyên tử phát xạ plasma (ICP-MS) để xác định kim loại nguồn gốc tự nhiên và tích lũy độc hại trong đất, bùn, trầm tích.
Hệ thiết bị phân tích TOC/TN Hệ thiết bị phân tích TOC/TN
(03/11/2016 )
Hệ thống sắc ký khí ghép nối khối phổ độ phân giải cao (GC-HRMS)
(03/11/2016 )
MÁY ĐO QUANG UV VIS HAI CHÙM TIA MÁY ĐO QUANG UV VIS HAI CHÙM TIA
(03/11/2016 )
QUY TRÌNH GỬI MẪU KIỂM TRA XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN, CHẤT LƯỢNG MẪU QUY TRÌNH GỬI MẪU KIỂM TRA XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN, CHẤT LƯỢNG MẪU
(30/09/2016 )

, ,Trung tâm đào tạo, tư vấn và chuyển giao công nghệ , trang