Văn bản khác
STT Số / Ký hiệu Ngày ban hành Tên
1 22/2018/QH14 2018-06-08 Luật Quốc Phòng Tải file
2 24/2018/QH14 2018-06-12 Luật An ninh mạng Tải file
3 23/2018/QH14 2018-06-12 Luật cạnh tranh Tải file
4 25/2018/QH14 2018-06-12 Luật tố cáo Tải file
5 26/2018/QH14 2018-06-14 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THỂ DỤC, THỂ THAO Tải file
6 27/2018/QH14 2018-06-14 LUẬT ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ Tải file
7 28/2018/QH14 2018-06-15 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA 11 LUẬT CÓ LIÊN QUAN ĐẾN QUY HOẠCH Tải file
8 63/2018/QH14 2018-06-15 NGHỊ QUYẾT VỀ HOẠT ĐỘNG CHẤT VẤN TẠI KỲ HỌP THỨ 5, QUỐC HỘI KHÓA XIV Tải file
9 60/2018/QH14 2018-06-15 NGHỊ QUYẾT VỀ TIẾP TỤC HOÀN THIỆN VÀ ĐẨY MẠNH VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN, TÀI SẢN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP VÀ CỔ PHẦN HÓA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚ Tải file
10 58/2018/QH14 2018-06-12 NGHỊ QUYẾT PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 Tải file
11 59/2018/QH14 2018-06-12 NGHỊ QUYẾT VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI NĂM 2019 Tải file
12 57/2014/QH13 2018-06-15 Nghị quyết về kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV Tải file
13 2117/QĐ-VHL 2021-12-16 Quyết định 2117/QĐ-VHL Ban hành Quy định quản lý các dự án tăng cường trang thiết bị khoa học tại Viện Hàn lâm KHCNVN Tải file
14 1768/QĐ-VHL 2021-10-27 Quyết định 1768/QĐ-VHL Ban hành quy định quản lý chương trình hỗ trợ hoạt động NCKH cho NCVCC Tải file
15 2439/QĐ-VHL 2021-12-21 Quyết định 2439/QĐ-VHL Ban hành quy định tạm thời quản lý chương trình phát triển nhóm nghiên cứu suất sắc tại Viện Hàn Lâm KHCNVN Tải file
, ,Trung tâm đào tạo, tư vấn và chuyển giao công nghệ , trang