Văn bản pháp luật về môi trường
STT Số / Ký hiệu Ngày ban hành Tên
1 QCVN 01-MT : 2015/BT 2015-03-31 QCVN 01 2008 nước chế biến cao su Tải file
2 số 04/2008/QĐ-BTNMT 2008-07-18 QCVN 02-2008 Khi thai lo dot chat thai ran y te Tải file
3 04/2009/TT - BYT 2009-06-17 QCVN 01:2009/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống Tải file
4 05/2009/TT - BYT 2009-06-17 QCVN 02: 2009/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh họat Tải file
5 04/2008/QĐ-BTNMT 2008-07-18 QCVN 03:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia giới hạn cho phép của kim loại nặng trong đất Tải file
6 16/2009/TT-BTNMT 2009-10-07 QCVN 05 : 2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh Tải file
7 16/2009/TT-BTNMT 2009-10-07 QCVN 06 : 2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh Tải file
8 25/2009/TT-BTNMT 2009-11-16 QCVN 07: 2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại Tải file
9 16/2008/QĐ-BTNMT 2008-12-31 QCVN 08 : 2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt Tải file
10 16/2008/QĐ-BTNMT 2008-12-31 QCVN 09 : 2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ngầm Tải file
11 16/2008/QĐ-BTNMT 2008-12-31 QCVN 10 : 2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ven bờ Tải file
12 16/2008/QĐ-BTNMT 2008-12-31 QCVN 11 : 2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp chế biến thủy sản Tải file
13 16/2008/QĐ-BTNMT 2008-12-31 QCVN 12 : 2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp giấy và bột giấy Tải file
14 16/2008/QĐ-BTNMT 2008-12-31 QCVN 13 : 2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp dệt may Tải file
15 16/2008/QĐ-BTNMT 2008-12-31 QCVN 14 : 2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt Tải file
16 16/2008/QĐ-BTNMT 2008-12-31 QCVN 15 : 2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật trong đất Tải file
17 25/2009/TT-BTNMT 2009-11-16 QCVN 19: 2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ Tải file
18 25/2009/TT-BTNMT 2009-11-16 QCVN 20: 2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Khí thải công nghiệp đối với một số chất vô cơ Tải file
19 25/2009/TT-BTNMT 2009-11-16 QCVN 21: 2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Khí thải công nghiệp sản xuất phân bón hóa học Tải file
20 25/2009/TT-BTNMT 2009-11-16 QCVN 22: 2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp nhiệt điện Tải file
21 25/2009/TT-BTNMT 2009-11-16 QCVN 23: 2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Khí thải công nghiệp sản xuất Xi măng Tải file
22 25/2009/TT-BTNMT 2009-11-16 QCVN 24: 2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp Tải file
23 25/2009/TT-BTNMT 2009-11-16 QCVN 25: 2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải của bãi chôn lấp chất thải rắn Tải file
24 179/2013/NĐ-CP 2013-11-14 Nghị định 179 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường Tải file
, ,Trung tâm đào tạo, tư vấn và chuyển giao công nghệ , trang