Văn bản pháp luật về ATTP
STT Số / Ký hiệu Ngày ban hành Tên
1 02/02/2015 2015-02-02 Quyết định số 37/QĐ-ATTP về việc ban hành Tài liệu tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm và Bộ câu hỏi đánh giá kiến thức về an toàn thực phẩm. Tải file
, ,Trung tâm đào tạo, tư vấn và chuyển giao công nghệ , trang