Danh mục văn bản
STT Số / Ký hiệu Ngày ban hành Tên
1 QCVN 01-MT : 2015/BT 2015-03-31 QCVN 01 2008 nước chế biến cao su Tải file
2 số 04/2008/QĐ-BTNMT 2008-07-18 QCVN 02-2008 Khi thai lo dot chat thai ran y te Tải file
3 04/2009/TT - BYT 2009-06-17 QCVN 01:2009/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống Tải file
4 05/2009/TT - BYT 2009-06-17 QCVN 02: 2009/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh họat Tải file
5 04/2008/QĐ-BTNMT 2008-07-18 QCVN 03:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia giới hạn cho phép của kim loại nặng trong đất Tải file
6 16/2009/TT-BTNMT 2009-10-07 QCVN 05 : 2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh Tải file
7 16/2009/TT-BTNMT 2009-10-07 QCVN 06 : 2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh Tải file
8 25/2009/TT-BTNMT 2009-11-16 QCVN 07: 2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại Tải file
9 16/2008/QĐ-BTNMT 2008-12-31 QCVN 08 : 2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt Tải file
10 16/2008/QĐ-BTNMT 2008-12-31 QCVN 09 : 2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ngầm Tải file
11 16/2008/QĐ-BTNMT 2008-12-31 QCVN 10 : 2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ven bờ Tải file
12 16/2008/QĐ-BTNMT 2008-12-31 QCVN 11 : 2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp chế biến thủy sản Tải file
13 16/2008/QĐ-BTNMT 2008-12-31 QCVN 12 : 2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp giấy và bột giấy Tải file
14 16/2008/QĐ-BTNMT 2008-12-31 QCVN 13 : 2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp dệt may Tải file
15 16/2008/QĐ-BTNMT 2008-12-31 QCVN 14 : 2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt Tải file
16 16/2008/QĐ-BTNMT 2008-12-31 QCVN 15 : 2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật trong đất Tải file
17 25/2009/TT-BTNMT 2009-11-16 QCVN 19: 2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ Tải file
18 25/2009/TT-BTNMT 2009-11-16 QCVN 20: 2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Khí thải công nghiệp đối với một số chất vô cơ Tải file
19 25/2009/TT-BTNMT 2009-11-16 QCVN 21: 2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Khí thải công nghiệp sản xuất phân bón hóa học Tải file
20 25/2009/TT-BTNMT 2009-11-16 QCVN 22: 2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp nhiệt điện Tải file
21 25/2009/TT-BTNMT 2009-11-16 QCVN 23: 2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Khí thải công nghiệp sản xuất Xi măng Tải file
22 25/2009/TT-BTNMT 2009-11-16 QCVN 24: 2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp Tải file
23 25/2009/TT-BTNMT 2009-11-16 QCVN 25: 2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải của bãi chôn lấp chất thải rắn Tải file
24 179/2013/NĐ-CP 2013-11-14 Nghị định 179 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường Tải file
25 02/02/2015 2015-02-02 Quyết định số 37/QĐ-ATTP về việc ban hành Tài liệu tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm và Bộ câu hỏi đánh giá kiến thức về an toàn thực phẩm. Tải file
26 22/2018/QH14 2018-06-08 Luật Quốc Phòng Tải file
27 24/2018/QH14 2018-06-12 Luật An ninh mạng Tải file
28 23/2018/QH14 2018-06-12 Luật cạnh tranh Tải file
29 25/2018/QH14 2018-06-12 Luật tố cáo Tải file
30 26/2018/QH14 2018-06-14 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THỂ DỤC, THỂ THAO Tải file
31 27/2018/QH14 2018-06-14 LUẬT ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ Tải file
32 28/2018/QH14 2018-06-15 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA 11 LUẬT CÓ LIÊN QUAN ĐẾN QUY HOẠCH Tải file
33 63/2018/QH14 2018-06-15 NGHỊ QUYẾT VỀ HOẠT ĐỘNG CHẤT VẤN TẠI KỲ HỌP THỨ 5, QUỐC HỘI KHÓA XIV Tải file
34 60/2018/QH14 2018-06-15 NGHỊ QUYẾT VỀ TIẾP TỤC HOÀN THIỆN VÀ ĐẨY MẠNH VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN, TÀI SẢN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP VÀ CỔ PHẦN HÓA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚ Tải file
35 58/2018/QH14 2018-06-12 NGHỊ QUYẾT PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 Tải file
36 59/2018/QH14 2018-06-12 NGHỊ QUYẾT VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI NĂM 2019 Tải file
37 57/2014/QH13 2018-06-15 Nghị quyết về kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV Tải file
38 2117/QĐ-VHL 2021-12-16 Quyết định 2117/QĐ-VHL Ban hành Quy định quản lý các dự án tăng cường trang thiết bị khoa học tại Viện Hàn lâm KHCNVN Tải file
39 1919/QĐ-VHL 2021-11-16 Quyết định số 1919/QĐ-VHL ngày 16/11/2021 Ban hành quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở chọn lọc Tải file
40 1768/QĐ-VHL 2021-10-27 Quyết định 1768/QĐ-VHL Ban hành quy định quản lý chương trình hỗ trợ hoạt động NCKH cho NCVCC Tải file
41 2439/QĐ-VHL 2021-12-21 Quyết định 2439/QĐ-VHL Ban hành quy định tạm thời quản lý chương trình phát triển nhóm nghiên cứu suất sắc tại Viện Hàn Lâm KHCNVN Tải file
, ,Trung tâm đào tạo, tư vấn và chuyển giao công nghệ , trang